Diğer Haberler

Adapazarı Belediye Meclisi toplanıyor

-REKLAM-

Adapazarı Belediye Meclisi 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 14:00’de toplanıyor.

İşte Gündem

  1. Adapazarı Belediye Meclisi’nin 06/07/2020 tarih ve 6/49 sayılı kararı ile incelenmek üzere Meclis İmar ve Tetkik Komisyonu’na havale edilen; Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 1655 parsel numaralı taşınmazın güney cephesindeki imar hattına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜ ile ilgili 07/07/2020 tarih ve 2020/07 sayılı Komisyon Raporu.
  1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi, Aşırlar Mahallesi, G24B11B3A pafta, 2809 parsel nolu 7.236,49 m² yüzölçümlü tarla vasıflı halihazırda mezarlık olarak kullanılmakta olan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi d fıkrası ve 18. maddesi e fıkrası uyarınca amacı doğrultusunda (Mezarlık Olarak) kullanılmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bedelsiz olarak devrinin yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili 28/07/2020 tarih ve 756.01-18536 sayılı yazı.
  1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi, Köprübaşı (Tapuda Trabzonlar) Mahallesi, 3 pafta, 1303 parsel nolu 878,85 m² yüzölçümlü arsa vasıflı halihazırda mezarlık olarak kullanılmakta olan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi d fıkrası ve 18. maddesi e fıkrası uyarınca amacı doğrultusunda (Mezarlık Olarak) kullanılmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bedelsiz olarak devrinin yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili 28/07/2020 tarih ve 756.01-18537 sayılı yazı.
  1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi, Poyrazlar Mahallesi, 1 pafta, 108 parsel nolu 2.670,00 m² yüzölçümlü tarla vasıflı halihazırda mezarlık olarak kullanılmakta olan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi d fıkrası ve 18. maddesi e fıkrası uyarınca amacı doğrultusunda (Mezarlık Olarak) kullanılmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bedelsiz olarak devrinin yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili 28/07/2020 tarih ve 756.01-18538 sayılı yazı.
  1. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Belediye’nin görev ve hizmet alanlarını daha etkin, verimli ve ekonomik şartlarda sunması, kaynak oluşturması amacıyla 50.000,00.TL. sermayeli ADA YAŞAM MARKA ŞEHİRCİLİK ANONİM ŞİRKETİ ‘ne Belediyenin % 100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçeden tertip açılmasına, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme uygulamalarına ilişkin kanunun 26. maddesinin son fıkrasında yer alan ” Belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birlikler tarafından ticari amaçla faaliyette bulunmak üzere ticari kuruluşlar kurulması, mevcut veya kurulacak şirketlere sermaye katılımında bulunması, Cumhurbaşkanının iznine tabidir.” hükmüne göre şirketin kurulması, tescil ve ilanının yapılması, Cumhurbaşkanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi teklifi ile ilgili 29/07/2020 tarih ve 195.01.01-18698 sayılı yazı.
- REKLAM -
- REKLAM -

Son Haberler