Diğer Haberler

İşte şehirleşme ve sosyal yapı kapsamında Sakarya’nın durumu

-REKLAM-

Sakarya 2030 Stratejik Planında Şehirleşme ve sosyal yapı kapsamında Sakarya ilindeki ulaşım, imar, altyapı ve üstyapı durumları ve uygulamaları ile alan kullanımı, şehrin gelişimi, afet riski, nüfus ve sosyal yapı hususları değerlendirildi.

Yapılan özdeğerlendirme sonucunda Şehrin yeterince engelli dostu olmaması, Güvensiz yapı stokunun olması zayıf, Sakarya’nın Suriyeli göçmen alımına kapatılmış olup, daha fazla göç almayacak olması güçlü yönler arasında yer alırken, Kamu binalarının çoğunun depreme karşı dayanıklılık testlerinin yapılmamış olması, dayanıklılık testi yapılanlar arasından da güçlendirme veya yıkım kararı alınanlar için bu işlemlerin uygulanmamış olması tehdit, Sakarya’nın lojistik merkez olma potansiyeli fırsat olarak görülmüş.

Zayıf Yönler

 • Güvensiz yapı stokunun olması ve deprem görmüş binaların tehlike oluşturması ve halen deprem açısından tehlikeli yapıların olması
 • Binaların depreme dayanıklılık test ve analizlerinin maliyet gerektirmesi nedeniyle şehirde yoksulluk nedeniyle afetlerden yeterince korunamamanın söz konusu olması
 • İmar düzensizliği
 • Yatırım planlamasının bütünsel olarak ve mesleki-sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde yapılmaması
 • İlçelerin mevcut potansiyelleri ile zayıf-güçlü yönleri dikkate alınarak ilçeleri bazında planlama yapılmıyor olması
 • OSB’lerle bütünleşik/ilişkili olarak şehir planlaması yapılmaması
 • Kentsel dönüşüm uygulamalarının iyileştirilme ihtiyacının olması
 • Şehir planlaması ve yapılaşma nedeniyle oluşan çevresel zararlar (tarım arazilerine yapılaşması, hasarlı binalar vb.)
 • Şehir içi ulaşım ve trafik sorunları
 • Şehir içinde otopark probleminin olması
 • Şehrin yeterince engelli dostu olmaması
 • Sürdürülebilir şehirleşme uygulamasının yetersiz olması, imar planların ve uygulamaların sürekli değişmesi
 • Yatırımların mevcut imar planlarına göre yapılmaması ve yatırımlara göre imar planlarının değişmesi
 • Kırsaldaki kamu arazilerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilmesi
 • Her ilçenin kendine özgü imar, alt ve üst yapı planlarının olmaması
 • Yağmur suyu drenajı altyapısının yetersiz kalması
 • Şehir planları hazırlanırken toplumun davranışlarının da dikkate alınması ve paydaş katılımının ihtiyacı
 • İlin afetselliği açısından; 1. sırada KAF Hattı sebebiyle DEPREM olması, bunun yanısıra depremin tetiklediği SIVILAŞMA hareketi, heyelanlar, seller, KBRN kapsamındaki olaylar ve yangınların da risk teşkil etmesi
 • Jeolojik anlamda kent genelinde zeminin SIVILAŞMA hareketine müsait olması ve zemin iyileştirme çalışmalarına ihtiyaç duyulması
 • İlde felaketlerin yol açtığı zararlar açısından özellikle altyapı zararları büyük oranda karşılanırken tarım üreticilerinin yardım taleplerinin karşılanma oranının çok düşük olması ve bu konuda sigorta sistemlerinin etkin olmaması
 • Düzensiz göçmenler, geçen yıla göre azalmış olup (bu yıl yakalanan yaklaşık 300 kişi) bunların %95’i Afgan veya Pakistanlı

Güçlü Yönler

 • Sakarya İlinin ana ulaşım hatlarının merkezinde olması ve alternatif ulaşım imkanlarına (demiryolu, karayolu, deniz ulaşımı vb.) sahip olması
 • Karasu Limanı
 • Toprak Kurulu’nun olması ve korunması gereken toprakların kullanıma açılmasının kontrollü yapılması
 • Şehrinin yatay olarak büyümesi
 • Boşaltılan kamu alanları
 • Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilde uygulanan bir afet planının olması, Türkiye’deki 11 Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünden birisinin İlde olması ve birliğin mekân, teçhizat, uluslararası uzman ekip vb. açısından en iyisi olması
 • İlde 250.000 kişiye temel afet bilinci eğitimi verilmiş olması. Kurumlarla ortak eğitimler düzenlenmesi
 • İl genelinde Yaklaşık 4500 Afet Gönüllüsünün bulunması
 • Afetler konusunda kamu ve özel kurumlar işbirliğine daha açık olması
 • Afet riskleri açısından DSİ’nin Sakarya Havzası Taşkın Planı Kapsamında hazırlamakta olduğu Sel Risk Haritaları ile İtfaiye Daire Başkanlığı’nın hazırlamakta olduğu Yangın Risk Haritaları’nın TAMP’na entegre edilerek bütünleşik olarak yönetilecek olması
 • AFAD Başkanlığı tarafından İlimiz bünyesinde Deprem gözlem istasyonlarının sayısının arttırılması
 • Okulların belirli kriterlere göre risk durumlarının belirlenerek risk durumuna göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli güvenlik uygulamaları
 • Sakarya İli Suriyeli göçmen alımına kapatılmış olup, daha fazla göç almayacak olması
 • Göçmenlerin uyum ve adaptasyonuna yönelik uygulamaların Bakanlık programı çerçevesinde yürütülüyor olması
 • Şehirdeki kurumlarda çalışan kadın çalışan sayısı yüksek olması
 • Nüfusun %98,4’i SGK güvencesi altında olması
 • Yabancı iletişim merkezi-YİMER’de (157) 7 farklı dilde hizmet verilerek şikâyet yönetimi uygulanması

Tehditler

 • Deprem riski
 • Kamu binalarının çoğunun depreme karşı dayanıklılık testlerinin yapılmamış olması, dayanıklılık testi yapılanlar arasından da güçlendirme veya yıkım kararı alınanlar için bu işlemlerin uygulanmamış olması
 • Artan nüfus ile birlikte şehir içi ulaşımın yetersiz kalması
 • Şehirler arası ve uluslararası ulaşım hatlarının üzerinde olmasından dolayı TEM Otoyolu, E-5 Karayolu, Karadeniz Otoyolu hatlarının şehir ulaşımını etkileme riski olması
 • İklim değişikliğinin de etkisiyle meydana gelen aşırı yağışlarda, altyapı sorunları ve imar durumları sebebiyle su baskınlarının yaşanması
 • Fındık ekimi gibi farklı amaçlarla doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi ile heyelan ve sellerin oluşmasına zemin hazırlanması.
 • İlin afet riski açısından depremden sonraki en yüksek afet risk olasılığının taşkın ve sel afetleri olması
 • Akar derelere atılan evsel atıklar, molozlar vs sebebiyle menfez tıkanmaları gibi olayların meydana gelmesi ile taşkın ve sel riskinin artması
 • Mültecilere yönelik ön yargılar ve ayrımcılık

Fırsatlar

 • Şehirleşmede fiziksel dönüşümün yanı sıra kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümün de tasarlanması
 • Karadeniz Otoyolu ile Sakarya’dan geçen yeni bir ulaşım hattının oluşacak olması
 • İldeki OSB’ler ile birlikte taşıma taleplerinin her geçen gün artması ve İlin lojistik merkez olma potansiyeli
 • İstanbul Sabiha Gökçen (121 km) ve İzmit Cengiz Topel (33 km) havalimanlarından hava ulaşımı imkanları
 • Adapazarı-Karasu arasında yapılacak 62 km. Demiryolu hattı ile ulusal Demiryolu şebekesine bağlanması planı
 • Karasu Limanının birkaç yıl sonra faaliyetine son verilmesi planlanan Haydarpaşa limanına alternatif limanlardan biri olması
- REKLAM -
- REKLAM -

Son Haberler