8.7 C
Sakarya
Çarşamba, Aralık 1, 2021

Diğer Haberler

Sakarya’da eğitimin durumu değerlendirildi

Sakarya 2030 Stratejik Planında Sakarya İlinin eğitim açısından mevcut durumu değerlendirildi.

Sakarya İlinde eğitimin durumu mevcut altyapı ve kapasite kullanımı ile nüfusun eğitim durumları gibi farklı boyutlardan değerlendirilerek zayıf ve kuvvetli yönleri ile alanla ilgili tehdit ve fırsatlar ortaya konuldu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; disiplin cezaları ve sınıf tekrar oranlarının hedeflenen seviyenin üzerinde olması, Ortaöğretimde sınıf tekrar oranlarımızın hedefin üzerinde olması zayıf yönler arasında, Eğitim seviyesinin ülke ortalamasının üzerinde olması ve özel okul sayısının artması güçlü yönler arasında yer aldı.

İşte Sakarya’nın Eğitim’deki zayıf, güçlü yönleri ile tehdit ve fırsatları

Zayıf Yönler

 • Eğitimli nüfus oranlarının özellikle lise sonrası yüksekokul veya fakülte düzeyinde düşmesi, genç nüfusun lise sonrası yükseköğretime devam etme oranlarının düşük olması
 • Sakarya’da yükseköğretim gören nüfusun toplam nüfus içinde payının Türkiye ortalamasının altında olması
 • Mesleki eğitim ihtiyacının olması
 • Mesleki eğitim artırmak üzere uygulamalar olmakla birlikte etkinliğinin artırılması ihtiyacı devam etmektedir
 • İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Hayat Boyu Eğitim biriminin olması ve bu birim yoluyla toplumun ihtiyacına yönelik eğitimler sunulmasına rağmen kurslara devam oranları düşük olması
 • Özel Eğitimdeki kadrolu öğretmen sayısının yetersiz olması
 • İlköğretimden ortaöğretime geçişte öğrenci oranlarında düşüş olması ve ilköğretimde %4’lük ayrılmalar yaşanması
 • Bir öğretim yılı içerisinde sanat, bilim, kültür ve spor alanlarından birinde en az bir yıl faaliyete katılan öğrenci oranının istenilen düzeyde olmaması.
 • Disiplin cezaları ve sınıf tekrar oranlarının hedeflenen seviyenin üzerinde olması
 • Kitap okuma sayısının istenen düzeye ulaşamaması
 • Mesleki Eğitimin öğretim sürecinde ekonomiye kattığı katma değer bakımından Türkiye’deki en düşük illerden biri olması
 • Ortaöğretimde sınıf tekrar oranlarımızın hedefin üzerinde olması
 • Özel öğretimin öğrenci payında okul öncesinde istenilen seviyeye ulaşılamaması
 • YGS Sınavlarındaki not ortalamalarının istenilen düzeyde olmama

Güçlü Yönler

 • Eğitim seviyesinin ülke ortalamasının üzerinde olması
 • İldeki 2 üniversitede birçok farklı ülkeden gelen çok sayıda (~3000 öğrenci) yabancı öğrencilerin olması
 • Gençlerle iletişim ve irtibat için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde kadrolu olarak görevlendirilmiş “Gençlik Liderleri” uygulaması
 • Kadın ve erkekler bazında okuryazarlık oranının yüksek olması (erkek %99,30, kadın %95,53)
 • Özel Eğitim konusundaki uygulamaların (3 rehberlik merkezi, gezici rehberlik merkezi, öğretmenlere özel eğitim programları, taşıma sisteminden faydalanmaları vb.) güçlü olması
 • 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda atölye uygulamaları ile öğrencilerin becerilerinin gelişimi yönünde uygulamalar (Tasarım Beceri Atölyeleri yaklaşık 50 okulda açılmış durumda, hedef ise bir okulda en az 2 tane Tasarım Beceri Atölyesi açmaktır)
 • Sakarya Eğitim Akademisi bünyesinde 3 yıldır öğretmenlerin gelişimini güçlendirmek üzere eğitimler sağlanması
 • Okul öncesi eğitime erişim oranlarının son 10 yılda artış göstermesi
 • Okullarda güvenliği sağlamak ve riskleri yönetmek üzere okulların risk durumları değerlendirilerek risk durumuna göre polisler veya özel güvenlik görevlileri yoluyla sürekli kontrol sağlanmış olması
 • Okul ve program türünün çok olması
 • Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursların çeşitliliği ve yaygınlığı
 • Hayat boyu öğrenme kapsamında açılan kursların tamamlanma oranlarının istenilen düzeyde olması
 • SAMEK kurslarında 100 farklı branşta eğitimler veriliyor olması
 • Ulusal ve uluslararası proje hazırlama ve yürütme yetkinliği gelişmiş insan kaynağı
 • Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının istenen seviyede olması
 • Mesleki Eğitimin donanım ve yeterlilik bakımında ülke geneline göre üst sıralarda olması
 • Beyaz bayrak sertifika sahibi okul oranının artması
 • Devamsız öğrenci oranının düşmesi ve okul terklerinin azalması
 • Hizmetlerin yararlanıcılara daha hızlı ve etkili şekilde ulaştırılmasını sağlayacak güncel teknolojik araçlarla sunulması
 • Yükseköğretimle işbirliği kapsamında ilde iki üniversite ve eğitim fakültesinin bulunması
 • Özel okul sayısının artması

Tehditler

 • Okul öncesi eğitimin taşımalı eğitim imkanından faydalanamıyor olması oranların %90’lara ulaşmasına engel teşkil etmesi
 • Nüfus hareketleri ve kentleşmede yaşanan hızlı değişim
 • Dış göç
 • Bireylerde oluşan teknoloji bağımlılığı
 • İnternet ortamında oluşan bilgi kirliliği, doğru ve güvenilir bilgiyi ayırt etme güçlüğü
 • Toplumda kitap okuma, spor yapma, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunma alışkanlığının yetersiz olması
 • Merkezi seçme ve yerleştirme sınavları nedeniyle sadece akademik başarının ön plana çıkması
 • Mesleki ve teknik eğitime ilişkin olumsuz algı
 • Dış etkenlerin (politikacıların, sendikaların) okul yönetimlerine müdahalede bulunmaları
 • Zararlı madde kullanımının artması, madde bağımlılığı için bölgenin riskli olması
 • Aile içi şiddet ve boşanma oranlarındaki artış
 • Fatih projesi alt yapısının tamamlanmaması
 • İkili eğitimin fazlalığı
 • İlde ücretli öğretmen sayısının yüksek olması
 • İlin deprem kuşağı üzerinde yer alması
 • Öğrencilerin rol model alabileceği kişilerin her geçen gün azalması
 • Şehir planlamaları, yeni toplu konut alanlarının bireylerin sosyal gelişimlerine olumsuz etkilerinin artarak devam etmesi

Fırsatlar

 • Sakarya’da ikinci bir üniversitenin yeni kurulmuş olması
 • Eğitim ve öğretime yönelik talebin artması
 • Ulaşım ağı çeşitliliğinin artması
 • Eğitim ve öğretime yönelik teşviklerin varlığı
 • Ailelerin eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılmasına yönelik istekli olması
 • Sektörün mesleki ve teknik eğitim konusunda iş birliğine açık olması
 • Eğitimin kalitesinin artırılması için AB programlarının varlığı, hibe ve destekler
 • Büyükşehirlere yakın olması (Jepolitik konumu dolayısıyla)
 • İl demografik yapısındaki çeşitlilik, kültürel zenginlik ve geçişlerin olması
 • İl genelinde kalifiye insan kaynaklarına ulaşabilme imkânlarının yüksek olması
 • İlde sanayileşme oranın yüksek olması ve yeni sanayi bölgelerinin planlanması
 • İlin büyük bölümünün zorunlu hizmet kapsamında olması
- REKLAM -
- REKLAM -

Son Haberler