14.2 C
Sakarya
Salı, Ekim 19, 2021

Diğer Haberler

Tarım topraklarının tarım dışına çıkması Sakarya’da tarımı tehdit ediyor

Sakarya 2030 Stratejik Planında Sakarya İlinin Tarım ve Hayvancılık açısından mevcut durumu değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Sakarya ayvasının Hollanda tarafından bazı tasnif ve paketleme işlemlerinden sonra dünyaya daha yüksek fiyata satılarak ayvada katma değerin Hollanda tarafından alınması zayıf, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü’nün 1926 yılından beri çalışıyor ve mısır araştırmaları konusunda ülkesel koordinatör olması ile 24 adet tescil edilen çeşidinin olması ise güçlü yönler arasında yer aldı. Tarım topraklarının tarım dışına çıkması tehdit, Dünyanın en geniş 3.tohum deposunun olması ise fırsat olarak görüldü.

Zayıf Yönler

 • Tarımsal işletmelerin küçük ve çok parçalı olması
 • Tarımsal işletmelerin 50 dektardan daha az araziye sahip olmaları
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesinde yetersizlik
 • Üreticilerin tarımsal üretimden yeterli düzeyde gelir elde edememeleri ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yetersiz olması
 • Üreticilerin kamu, özel sektör, ticaret ve hizmet gibi tarım dışı sektörlerde çalışmak zorunda kalması • Katma değeri yüksek tarımsal üretime geçilmemiş olması
 • Gıda kayıpları konusunda bir izleme ve değerlendirme bulunmaması
 • Tarımsal ürünlerde fındık ve üzüm dışında rekolte tahminleri, sayımlar vb. verimlilik değerlendirmeleri yapılmaması
 • Ürün ihtisas borsası eksikliği, lisanslı depoculuk ve soğuk hava depolarının yeterli olmaması • Sürdürülebilir tarım açısından toprak özelliğini korumak ve iyileştirmek üzere politikaların olmaması
 • Tarım ve hayvancılık işletmelerinin ruhsat sorunları
 • Çiftçilerin eğitim ihtiyacının olması
 • Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yetersiz olması
 • Tarımsal atıkların yarattığı sorunlar
 • Sürdürülebilir tarım, dayanıklı tarım ve toprak kalitesinin sürekli artırılması konusunda ARGE imkanı ihtiyacı bulunmaması
 • Bölgede yetişme potansiyeli olan tarım ürünlerinin üretimine yönelik belirli bir politika ve bu politika doğrultusunda uygulamalar olmaması
 • Büyükşehir yasası ile eskiden köy olan bölgelerin mahalle olması nedeniyle hayvancılığın güçleşmesi ve küçük çaplı hayvancılık yapanların azalması
 • Su kaynaklarının etkin kullanılamaması, su kirliliği ve bazı bölgelerde drenaj sorunlarının olması
 • Tarımsal sulamada su tasarrufu sağlayacak sistemlerin yaygın olarak uygulanmaması • Mera yönetiminin uygulanmaması
 • Tarımda üretici örgütleri açısından sivil toplum kuruluşu örgüt enflasyonunun söz konusu olması ve mevcut örgütlerin etkinliğinin, işbirliğinin yetersiz olması
 • Yöresel ürünlerin markalaşmasının yetersiz olması
 • Sakarya ayvasının Hollanda tarafından bazı tasnif ve paketleme işlemlerinden sonra dünyaya daha yüksek fiyata satılarak ayvada katma değerin Hollanda tarafından alınması
 • • Çiftçilerin tarımda kalma ve üretimi sürdürme arzusuna rağmen koşullar nedeniyle göç etme veya tarımsal üretimden vazgeçme durumunda kalması
 • Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsünün tescil edilmiş mısır tohumunun çiftçi düzeyinde kullanımının nadir olması

Güçlü Yönler

 • Verimli tarım alanları/toprak yapısı (İlin toplam alanının %49’u) olması
 • İldeki çiftçilerin bilgi, ilgi, eğitim, bilinç, farkındalık ve duyarlılık açısından ileri seviyede olması
 • İlde bulunan nitelikli çiftçiler ve ileri teknik uygulamalar ile tarım arazilerinin verimli kullanılması
 • Yılda en az iki ürün hasatının yapılabilir olması
 • İklim avantajı (sulama yapmadan sulanabilir alan verimliliğine sahip olmak); dünyada tarımda lider üretici ve ihracatçı ülke olan Hollanda iklimine benzer özellikler göstermesi, hatta aylık yağış ortalamaları itibariyle Hollanda’dan daha fazla yağış alması
 • Organik Tarım, İyi Tarım uygulamalarının olması
 • Süs bitkiciliği, kanatlı hayvan ve gelişmeye müsait tarım sektörlerinin varlığı
 • Fındık üretimindeki rekolte ve Türkiye’de 2.sırada olması
 • Ayva üretiminde Türkiye’de %70 oranında ihtiyacı karşılıyor ve 1. sırada olması
 • Tarım alanlarını korumak üzere Toprak Koruma Kurulu’nun olması
 • Şerh ile kayıt altına alınan toprakların kullanım kararlarının Toprak Koruma Kurulu yoluyla verilmesi
 • Tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanması konusunda ilde bulunan tarım ile ilgili kurum ve kuruluşlar, odalar, borsalar, kooperatifler, üretici birlikleri vb. açısından zengin bir yapının olması
 • İlde tarım makineleri ve araçları üretiminin yoğun olması
 • Türkiye’de ilk Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Birliği’nin Sakarya’da kurulmuş olması
 • Pamukova, Geyve, Adapazarı ve Hendek ilçelerinde ticari olarak sebzeciliğin yapılıyor olması
 • Doğu Marmara bölgesinde tarıma dayalı sanayi üretiminde Sakarya İlinin ilk sırada yer alması,
 • İlde tohum ve fide, sebze ve meyve üretiminde artış olması
 • OSB’ler içinde tarıma dayalı sanayi işletmelerinin sayısının fazla ve faaliyet alanlarının çeşitli olması
 • Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü’nün 1926 yılından beri çalışıyor ve mısır araştırmaları konusunda ülkesel koordinatör olması ile 24 adet tescil edilen çeşidinin olması

Tehditler

 • Tarım topraklarının tarım dışına çıkması
 • Tarım ve sanayinin aynı anda mevcut olması nedeniyle tarım alanlarının sanayi amacıyla kullanılması
 • İldeki yapılaşma nedeniyle tarım alanlarının azalması
 • İklim değişikliği ve küresel kuraklık vb. etkenleri tarım alanlarını tehdit etmesi
 • Otoyol planları gibi ulusal planlar yapılırken verimli tarım arazilerinin dikkate alınmaması
 • Büyükşehir Yasası’nın tarım ve hayvan yetiştiriciliğini olumsuz etkilemesi ve ruhsatlandırmayı güçleştirmesi
 • Tarıma verilen desteklerden Sakarya’nın yararlanamadığı kalemler ve projeler olması; Bölgeye uygun destekleme politikalarının olmaması, IPARD kapsamında verilen desteklerden yararlanamıyor olması
 • Çiftçilerin alternatif işlerinin olması nedeniyle çiftçiliğe yeterli önem göstermemesi
 • Köydeki yaşam koşulları nedeniyle genç ve çocuklu nüfusun köyde kalmasının güç olması
 • Tarım ürünlerinin tüketiciye ulaşmada aracı yapıların olması
 • Mevcut kooperatif kanunun iyileştirilme ihtiyacının olması (örn: aynı konu ve özellikte aynı mahallede birden fazla kooperatif kurulması nedeniyle çıkar çatışmasına neden olması gibi)
 • Tarımsal üretimin tarla bitkilerinden daha çok bahçe bitkilerine, meyvecilik, sebze ve baharat alanına yönelmesi
 • Nüfus artışına göre tarımsal nüfusun daha düşük düzeyde artması
 • Köyde yaşamanın tercih edilmiyor olması
 • Hayvancılıkta ruhsatlandırmanın zor olması (10 dönüm şartı gibi) nedeniyle hayvancılık desteklerinden yeterince faydalanılmıyor olması
 • İlde yetiştirilen ürünlerin hemen hemen tümünün piyasalarında aksaklıklar olması; fiyat istikrarsızlığı, piyasa belirsizliği, girdi ve ürün satışında tek başına piyasayı belirleyen büyük şirketlerin olması, üreticinin söz hakkının olmaması
 • İlde ve bölgede ABD kökenli küresel güce sahip büyük mısır firmalarının bulunması ve bu firmaların yayım ağlarının çok güçlü olması

Fırsatlar

 • Sakarya’nın tarım potansiyelinin yüksek olması ve bölgenin kalkınması için büyük önem arz etmesi
 • Tarımsal ürünlerin talebinin yüksek olması
 • Tarım ve sanayinin aynı anda mevcut olması nedeniyle tarıma dayalı sanayi potansiyelinin olması
 • Coğrafi konumun sağladığı lojistik (yük taşıma) imkanları (Karasu Limanı, D100 Karayolu, Otoban vb.) ve çeşitliliği (karayolu, denizyolu, demiryolu taşımacılığı)
 • İlin Marmara Bölgesinde bulunması, metropollere yakınlık ve çevre illerdeki ürünlerin değerlendirilmesi açısından merkezi konumda olması
 • Sakarya Dış Mekan Süs Bitkiciliği üretiminde uluslararası nitelikte lider olma potansiyeline sahip olması
 • Arazilerin küçük ve bölünmüş olması nedeniyle tarımsal üretimin tarla bitkilerinden bahçe bitkilerine doğru yönelmesi, sebze üretiminin önemli bir faaliyet alanı olması
 • Dünyanın en geniş 3.tohum deposunun olması
 • Kooperatifçiliğin etkin hale getirilmesiyle çiftçiliğin güçlendirilebilmesi
 • Tarım ürünlerinin dış ticareti giderek işlenmiş tarım ürünlerine doğru yönelmesi
 • Tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünlerinin tüketiciye kolay bir şekilde ulaşabilmesi için tarıma ve tarımsal pazarlamaya yön veren aracı örgütlerin katkısı ve ilin bu açıdan oldukça çeşitliliğe sahip olması
 • Tarımsal makinelerin desteklenmesi
 • Sürdürülebilir tarım uygulamaları kapsamında yetiştiricilerin eğitimi, denetlenmesi, desteklenmesi (ticari, havza bazında belli ürün gruplarına yönelik, ilçelere göre farklı destekler, Organik Tarım ve İyi Tarım destekleri vb.) gibi uygulamalar
- REKLAM -
- REKLAM -

Son Haberler

Fevzi Kılıç Muhtarları Ağırladı

Muhtarlar Günü sebebiyle Erenler’in 33 mahalle muhtarını ağırlayan Erenler Belediye Başkanı Fevzi KILIÇ, günün anlam ve önemine değinerek şunları...